U g elutasítja a látást,

Vendégkönyv | Page 2 | zmablak.hu

TAJ szám; a választott kezelés elvégzéséhez szükséges egészségügyi adatok.

Jelenlegi hely

Az érintett az adatlap kitöltésével hozzájárulását adja adatainak jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti tárolásához és azok kezeléséhez. Az adatkezelés időtartama 1 A Társaság a jelen adatvédelmi szabályzat szerint megadott adatokat kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig kezeli. Ha a további nyilvántartás nem indokolt, a nyilvántartást meg kell semmisíteni.

Adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása 1 Az egészségügyi és személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes u g elutasítja a látást adatra nézve teljesülnek.

1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat célja

Az adattovábbításról szóló nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. A feljegyzés a nyilvántartás részét képezi. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei 1 U g elutasítja a látást érintett jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról - saját költségére - másolatot kaphat.

A betekintést úgy kell biztosítani, hogy annak során az érintett más személy adatait ne ismerhesse meg.

2. A Szabályzat hatálya

A tájékoztatásnak ki kell terjednie a az érintettnek az adatkezelő által kezelt adataira, b az adatkezelés céljára, jogalapjára, u g elutasítja a látást az adatkezelés időtartamára, d arra, hogy az adatkezelés során kik és milyen célból u g elutasítja a látást meg az adatokat.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő két munkanapon belül helyesbíteni köteles. Az adatkezelő két munkanapon belül köteles eleget tenni az adattörlés iránti kérelemnek. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

ZEISS DriveSafe szemüveglencsék

Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 4 bekezdésben meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Egészségügyi adat 1 Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző u g elutasítja a látást által a kezelés jellegére tekintettel kerül meghatározásra, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően - a kötelezően felveendő adatokon kívül - mely egészségügyi adat felvétele szükséges adatkezelés céljának megvalósulása érdekében. Adatbiztonság 1 Az adatkezelő biztosítja az egészségügyi és személyes adatok védelmét a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, u g elutasítja a látást, megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel szemben adatbiztonságvalamint felelős a nyilvántartás megőrzéséért.

Ezért fogadd el, ha a legtapasztaltabb klinika nem talál alkalmasnak a lézeres szemműtétre

Ennek érdekében a az egészségügyi és személyes adatokat tartalmazó iratokat, köziratokat, egyéb dokumentumokat a továbbiakban együtt: személyes adatot tartalmazó iratok zárható helyiségben, zárható iratszekrényben tárolja, b a személyes adatot tartalmazó iratokat csak a feladat ellátásához szükséges mértékben és ideig tartja magánál, amelynek során gondoskodik a biztonságos őrzés feltételeiről.

Az adatkezelő az adatokat csak az egyéni, titkos jelszó megadása után érheti el. Az egyéni jelszavakról nyilvántartás nem vezethető, csoportos jelszó nem képezhető. Adatmódosítás, adatpótlás 1 Ha tévesen került sor az adat felvételére, illetve egyéb ok miatt az adatot módosítani kell, ez csak úgy végezhető el, hogy az eredeti adat megállapítható legyen.

Amennyiben erre nincs lehetőség, az érintett tájékoztatása és a hiányos adat törlése mellett, új adatfelvételre kerül sor. A közérdekű adatok nyilvánossága 1 Amennyiben a Társaság jövőbeni működése u g elutasítja a látást részben közfeladatot is ellát vagy államháztartási alrendszerből részesedik, e körben köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását látássebészeti hátrányok és előnyök. Titoktartási kötelezettség 1 Az adatkezelőt titoktartási kötelezettség terhel minden olyan adatot, tényt illetően, amely feladatainak ellátása során jutott tudomására.

Az adatkezelő mentesül a titoktartási kötelezettség alól, u g elutasítja a látást a az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az érintett, illetve törvényes képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint b az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvény előírásai szerint kötelező.

A dokumentáció átadásának rendje 1 Az adatkezelő személyében bekövetkező változás esetén u g elutasítja a látást folyamatban lévő ügyek személyes adatot tartalmazó iratai átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében kerülnek átadásra.

Egyetlen szemüveg mindennapi használatra és a biztonságosabb vezetéshez.

A működés ellenőrzése 1 Az adatkezelő működését, tevékenységét az ügyvezető vagy a taggyűlés által megbízott személy ellenőrizheti. Ennek során az adatkezelő kezelésében lévő személyes adatot tartalmazó iratokba betekinthet, de személyes adatot nem kezelhet, így különösen az adatot nem továbbíthatja és nem hozhatja nyilvánosságra.

u g elutasítja a látást látási panaszok időseknél

A személyes adatok nyilvánosságra hozatala, a sajtó tájékoztatása 1 Az adatkezelő személyes és különleges adatot az érintett írásbeli hozzájárulásával hozhat nyilvánosságra. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Személyügyi nyilvántartás 1 A személyügyi nyilvántartás a társasággal munka- megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban álló személyek személyi adatait, bér- és közterheit, megbízási, illetve vállalkozási díját, tiszteletdíját tartalmazó nyilvántartás.

u g elutasítja a látást a látás helyreállítása mi a művelet neve

Egészségügyi dokumentáció 1 A páciens vizsgálatával, kezelésével illetve gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tartalmazza az ellátás folyamatát. A páciens személyazonosító adatai b. Cselekvőképes páciens esetén az értesítendő személy, kiskorú illetve gondnokság alatt álló páciens esetén a törvényes képviselő neve, lakcíme, elérhetősége, c.

Kórelőzmény, kórtörténet, e.

A FOCUS MEDICAL Kft. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Diagnózis és a kezelési tervet megalapozó vizsgálati eredmények, a vizsgálatok elvégzésének időpontja, f. Az ellátást indokoló betegség, kísérőbetegségek, szövődmények, g.

u g elutasítja a látást a látási éberség helyreállítása

Elvégzett beavatkozások ideje, eredményei, h. A páciens gyógyszer-túlérzékenységre vonatkozó adatai, i. A páciensnek, illetve a tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalmának rögzítése, j. A beleegyezés, illetve visszautasítás ténye, időpontja, k. Minden olyan adat vagy tény, amely a páciens gyógyulására befolyással lehet. Elektronikus adatkezelés 1 Az adatbiztonság követelményeinek az elektronikus adatkezelés során történő biztosítása érdekében a rendelkezésre álló technikai-műszaki eszközökkel pl.

Amennyiben feltétlenül szükségessé válik az ilyen perifériák használata, a vírusvédelemre fokozottan ügyelni kell.

u g elutasítja a látást kihajtott szemek a látáshoz

Törvény értelmében. Azon elektronikusan rögzített, tárolt adatokról, amelyek elektronikusan nem kerülnek archiválásra, másolatot kell készíteni. A másolatot az U g elutasítja a látást tárolja. Az archiválást - kivéve az elektronikus archiválást - az érintettek dokumentumainál napi szinten kell működtetni. Záró rendelkezés A szabályzat hatályba lépésének ideje:

Lehet, hogy érdekel