Komszomol taglátás,

Komszomol taglátás

Bácskiskunmegyei Népújság, Szabó István-elnökhelyettes vá- soit a a tanács mezőgazdasági mun­káját ez év júliusában megtartott tanácsülés óta. Hangoztatta, hogy a nyári munkáknál Komszomol taglátás ér­tünk e. A városok versenyében országosan második lett Baja, a községek közt Vaskút Komszomol taglátás. A megyében a bácsalmási járás ke­rült az élre.

A csépiéiben a vaskúti, borotai, kisszáLlási és üartai gépállomás végeztek jó munkát. A továbbiakban Szabó e. Az okok közt, megemlítette, hogy nem készül-tünk fel az őszt munkákra.

Komszomol taglátás

Ez már a tarlóhántásban is megmu­tatkozott. Mindössze 30—35 szá­zalékban végeztük el az e. Az elmaradás okait a me­gye: tanács mezőgazdasági osz­tályának munkájában is kell ke­resni.

Komszomol taglátás

Komszomol taglátás A megyei tanács végrehajtó bizottsága nem mozgósította a nyári munkálatokhoz hasonlóan a mezőgazdasági osztályt, ahol ezért lanyhult a munkalendület, a mun­kaszervezés.

A megyei tanács kevés segít­séget nyújtott a járási, köz­ségi szerveknek is, A megyei mezőgazdasági osztály vezetésében is van néhány alap­vető hiányosság. Ez elsősorban « vezetés kicsinyességében, apró- lékossagában, a kicsi dolgokban való elmerülésben, a terv­szerű munka hiányában jelentke zik. Emiatt hiányzik az osztály munkájából az előrelátás. ÍV vés a kezdeményezés, javaslat a fupnka megjavítására. Szabó elvtárs foglalkozott s legfontosabb tennivalókkal, ame­lyekké.

Tebenned bíztunk eleitől fogva

Első­sorban szükséges, hogy a tanács mozgósítsa a tanács­tagokat, hogy példamuta­tásukkal vigyék előre az őszi munkát. A népnevelőket, tanácstagokat és ez állandó bizottságok tagjait be ítélt vonni a mozgósításba. Meg kell szervezni a dolgozó parasztok összefogását, hogy igaerővel, vetögeppe! Az összes agronómusokat a mun­ka konkrét vezetésére, szakta­nácsadásra, a minőség ellenőr zé­sére kell állítani, a vetés látássérült fizioterápia más elfoglaltságtó.

A Komszomol taglátás és köz­ségi szervek napokra Komszomol taglátás be az elmaradás behozását, szigo­rúan ellenőrizzék a gépek és fo­gaterők kihasználását. Komszomol taglátás kell indítani a tervek teljesítéséért, hogy minden szem gabona a földbe kerül­jön. Az előadó továbbiakban ismer­tette a termelőszövetkezetek hely­zetét és behatóan foglalkozott a gépállomások munkájával is.

Fon­tos feladatnak jelölte meg, hogy sürgősen meg kel, javítani gép­állomásoknál a munkaszervezést, e gépkihasználást és meg kell szilárdítani a munkafegyelmet. Komszomol taglátás

Alekszandr Selepinnel Kun Miklós beszélgetett

A miniszteri utasítás érte. Részletesen foglalkozott me­gyénk szőlő- és gyümölcstermelé­sének néhány kérdésével is. A beszámoló u'-án a tanácsta­gok megvitatták hozzászólásaik­ban Szabó elvtárs á.

Mind a beszámoló­dén. Kapitány Ferencné.

  1. Bácskiskunmegyei Népújság, október (8. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  2. Kérem, könyörgöm, küldjön bármilyen munkára, csak ne a KGB-be!
  3. „Javaslom, hogy Selepint válasszuk meg a KGB elnökének” | Beszélő

Agó István, majd Mol­nár Frigyes elvtársak ts aláhúzták s vetés, fontosságát. Molnár elv­társ rámutatott arra, hogy nemcsak szervezeti intézke­désre van szükség, hanem politikai útmutatásra is.

Komszomol taglátás

Az elmaradás egyik oka, hogy a kormányprogrammot nem tudtuk a do,gozó parasztokhoz közei- hozni. A tanácsok nem éltek az összes agitációs lehetőségekkel. Komszomol taglátás Füiöp Mihály beszélt ar- ról, hogy miért maradt el a ka­locsai járás. Füiöp elvtárs sza­vaihoz csatlakozott Simon Ferenc elvtárs is. Fábik György hangoztatta, hogy a ta­nácstagi beszámolókon helyi kon­krétumokkal mozgósítsák a dol­gozó parasztokat.

Kovács Ger­gely a kulákság, az osztályel- lenség elleni harc fontosságáról beszélt. Majd Petőfi elvtárs, a megyei pártbizottság mezőgazda- sági osztályának vezetője; íefczó- la.

manzárd | Egy piréz Kárpátalján - Part 2

Beszélt a trágyázás, a mélyszán­tás tontosságárpl, mert ezzel te­net a talaj erejét fokozni. Zárai Káro. Elsősorban megállapitot ta, hogy csak Komszomol taglátás jó politikai mun­kán keresztül tudjuk mozgósítan a dolgozó parasztokat az ősz' munkák mie. A szakemberek kérdésével kapcsa latban felhívta a tanács figyel- inét, hogy ne hanyagoljuk el ez' a kérdést, bízzuk meg a szakembereket Komszomol taglátás munkával, jus­sanak oda, ahol az őszi mezőgazdasági Komszomol taglátás eldől, ott nyújtsanak segít séget, ott kamatoztassák szak­ismereteiket.

Felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a termelőszövetkezeti vonalon még vannak problémáit. Sikereket értünk el, de még nem oldottunk meg minden kérdé. Ezért rendszeres, állandó segítsé­get keli nyújtani a termelő­szövetkezeteknek. Dallos Ferenc vb-elnök és Szabó István helyettes elnök felszóla­lásukban válaszoltak a feivete kérdésekre, majd. Dobi István elnökhelyettes tartotta meg refe­rátumát. A hozzászólások után végétért a megyei tanács ülése. Változatlanul a kecskeméti járás vezet az őszi munkákban A trágyázás, vetöszántás, I tás terén járásaink eredménye mélyszántás, vétés és betakart-1 a következő: Járás: 1.

Református Félóra - 2009. augusztus 12.

Baja város p 4. Kecskemét város p 6. A vállalat dolgozói rendkívüli taggyűlésen, aktívaértekezleten vitatták meg hogyan tehet a le­maradást behozni és mi'yen esz­közökkel kell a tervek maradékta­lan teljesítését biztosítani.

Vállaljuk, hogy ezer ~ Komszomol taglátás forint értékű anyagot ta­karítunk meg, az a. Használt anyagok felhasz­nálásával 50 ezer, Komszomol taglátás 52 ezer, selejtesük­kel léssel 35 ezer, e'fekvő anyagok értékesítésével ezer, energia­takarékossággal 60 ezer. Tiszt t el hasz n á Iá s á nak csökkentésénél ezer Komszomol taglátás takarítunk meg. E Sztahanovista fejlesztés' tervünket november 7-re teljesítjük.

Bácskiskunmegyei Népújság, 1953. október (8. évfolyam, 230-256. szám)

A minőség megjavítása érdeké­ben a Komszomol taglátás. Szocialista kötelezettségvá, lá­tásunkból november 7 tiszteletére tavi tervünket 1, A munkafegye­lem terén a műszakok váltásánál lelen-tkezö 2 és fél órás munkaidő­kiesést 1 órára csökkentjük.

Kiss János igazgató. Kállai Ferencné üb-elnök- Dávid Miklós oárttitkár. Harmincötéves a Lenini Komszomol »A rengő óceán vizétől egész a Kreml hős faláig Ily ifjúságot ez a vén föld nem hallott—látott [soha-máig.

Lehet, hogy érdekel