Színes látás receptorok, 4. fejezet - Színtan

Hogyan látjuk a színeket?

Ezen függvényvariációk azonban egy lineáris transzformációval mindig átvihetők egymásba. Ez a következőt jelenti.

Öröklött és szerzett színtévesztés

Mit is jelent ez? Legyenek a T első oszlopában szereplő intenzitásértékek i, j, k. A csapok érzékenységi görbéi maguk is egyetlen lineáris transzformációval átalakítha- tóak színegyezési függvényekké. Baylor, Nunn és Schnapf makákómajmok egyedi csapjainak érzékenységét színes látás receptorok in vitro mikroelektródás módszerrel, és a kapott görbéket a humán kísérletekből származó színegyezési függvényekkel megegyezőnek találták. Fizikai színkeverés A színek keverésének megértéséhez szét kell választani egyrészt a fizikai ingerek keverését fizikai színkeverésszínes látás receptorok az észlelési mechanizmusunk működéséből következő színkeveredési jelenségeket ezt szokták pszichológiai színkeverésnek is hívni.

Itt most a fizikai színkeverés két altípusát ismertetjük röviden. A pszichológiai szint megértéséhez azonban először meg kell ismernünk a színek természetét és a színelméleteket. A fizikai színkeverés és jó néhány további jelenség megértéséhez be kell vezetnünk még egy fogalmat: ez a felületi visszaverődés reflektancia.

A legtöbb tárgy nem bocsát ki fényt, mégis van színük; ez annak köszönhető, hogy a beeső fényt sajátos, szelektív módon verik vissza. Azok a tárgyak, melyeket normál megvilágítás mellett pirosnak látunk, a és nm közötti tartományban a beeső fény nagy részét visszaverik, míg és nm között szinte a teljes beeső fénymennyiséget elnyelik. A sárga tárgyak nagyjából és nm között vernek vissza sok fényt, alatta alig valamit. A kék felületek és nm között verik vissza a legtöbb fényt, nm fölött már ennek csak töredékét.

A felületi reflektanciát a hullámhossz függvényében százalékban a beeső fénymennyiség százalékában szokás kifejezni. Felületi reflektanciagörbék A fizikai színkeverésnek két fajtája van: az additív és a szubtraktív keverés. Az additív összeadó keverés fényforrások fényének összeadódása. Ha például egy fehér vetítővászonra mely minden beeső hullámhosszat közel száz százalékban visszaver egy vetítőből piros fény vetül, egy másikból pedig ugyanoda zöld fény, akkor a két egymásra vetülő fényt sárgának fogjuk látni.

Ez azért van, mert a zöld fények spektrális energiaeloszlásának csúcsa és nm között van, színes látás receptorok a piros fényeké nm körül vagy a fölött. Vetítővásznunk színes látás receptorok egyszerre fogja e két tartományt visszaverni, s az eredmény sárga színű összetett fény lesz. Matematikailag ezt a két spektrális energiaeloszlás összegeként fejezzük ki, innen az additív jelző. Ha egy harmadik vetítőből kék fényt is vetítünk a vászonra, az eredmény fehérnek fog látszani a kék fények energiaeloszlásának csúcsa és nm között van.

Szubtraktív kivonó színkeverés festékek keverésekor, illetve színszűrők kombinálásakor áll elő.

Általános pszichológia 1-3. – 1. Észlelés és figyelem

A színes látás receptorok, illetve színszűrők, mint láttuk, szelektíven verik vissza, illetve eresztik át a fényt. A színszűrés miatt bekövetkező szubtraktív színes látás receptorok egyik gyakorlati példája akár veszélyforrás is lehet.

Az autók látási normák évente felső sávjában elhelyezett zöld színszűrő sávon átnézve a magasan elhelyezett közlekedési lámpa színes látás receptorok színét sötétnek, csaknem feketének látjuk. A szubtraktív színkeverés egy másik, mindenki számára jól ismert esete a kék és sárga festékek összekeverése, ami gyakran zöld színt eredményez.

Mint az előbb láttuk, kék és sárga fények additív keverése fehér színt ad illetve a keverési arányoktól függően halványabb kéket vagy sárgátde zöldet sohasem. Kék és sárga festékek keverése zöld színt eredményez, s ennek a felületi reflektanciagörbék módosulása az alapja A festékek, akárcsak a színes üvegek színszűrőkegymást szűrik. Ha a két szűrési hatást kombináljuk, a kék szűrő a spektrum felső végén, a sárga pedig az alsó, rövid hullámú tartományban nyeli el a beeső fényt.

Középen marad azonban egy sáv, melyben mindkettő viszonylag sok fényt ver vissza. Így a zöld színre jellemző felületi reflektancia áll elő. E szubtraktív mechanizmus matematikailag a két szűrőhatás szorzásával fejezhető ki, ahol a felületi reflektanciát a színes látás receptorok tartományban skálázzuk.

És mit jelent azok számára, akik napszemüveget viselnek?

Ez azonban még nem egészen pontos megfogalmazás. Van ugyanis egy lényeges különbség a színes üvegek, illetve festékek kombinálása között. Ha egy sárga és egy kék üveglapot helyezünk egymás mögé, akkor az eredmény zöld lesz, de sokkal sötétebb zöld, mint amikor üveglapjainknak megfelelő színű sárga és zöld festéket keverünk egymással. Ennek az az oka, hogy keveréskor a festékek kölcsönösen hígítják egymást; ezt úgy modellezhetjük, hogy mindkettő felületi reflektanciája minden ponton színes látás receptorok közelebb kerül az 1-hez százalék.

E hígítási tényezőt figyelembe véve kell ezután összeszorozni a színes látás receptorok festékek reflektan- ciáit. Színes üveglapok esetében a kölcsönös hígítás jelenségét úgy idézhetjük elő, hogy egymás mögé helyezés előtt az színes látás receptorok mindegyikét vékonyabbra csiszoljuk. Gondoljunk a vörösbor esetére: vékony rétege egy karcsú talpas pohárban rózsaszínű, míg egy ötliteres üvegdemizsonban a színe igen közel áll a feketéhez — lényegében semmi fényt színes látás receptorok ereszt át.

A színtévesztés típusai. A színlátás sérülése lehetséges normál csappigmentek mellett is. Ennek olyan, az idegrendszer magasabb szintjein keresendő okai vannak, amelyekről később ejtünk majd szót.

színes látás receptorok

Tetrakromát színlátás viszont nem lehetséges a megfelelő érzékenységet megalapozó csappigmentek nélkül. Színtévesztés esetén a különböző csappigmentek érzékenységi tartományai a normálisnál jobban átfednek, közelebb vannak egymáshoz.

Függetlenül attól, hogy az ember milyen nyelven beszél, a szem érzékeli a színeket, a világot, de ez mind függhet az egyéntől. Az emberi színes látás receptorok fizikailag több millió színt érzékelhet, de mindenki máshogy ismeri fel ezeket a színeket - derül ki a BBC friss cikkéből. A színvakok például képtelenek megkülönböztetni a különböző színeket, színérzékelési hiányossággal a szürke árnyalatait érzékelik a fehértől a feketéig. De ott vannak a színtévesztők is, akik a három főszín kék, zöld, piros egyikének érzékelésére képtelenek.

A humán tetrakromát színlátás viszonylag ritka eseteiben viszont megjelenik egy olyan negyedik típus is, amelynek érzékenysége színes látás receptorok csak minimális mértékben különbözik a H vagy a K csapétól. Először a színtévesztés jelenségét tekintjük röviden át.

A színtévesztés eseteit aszerint csoportosítjuk, hogy mely csappigment érintett bennük.

Bejegyzés navigáció

Ha a H és K pigmentgörbe mindazonáltal nem esik teljesen egybe, akkor az összecsúszás mértékétől függő súlyos- színes látás receptorok protanomáliáról beszélünk. Ennek határesete, ha a két görbe gyakorlatilag egybeesik, ezt protanópiának nevezik.

Deután zavar akkor áll elő, ha a K csappigment érzékenységi görbéje csúszik el a hosszabb hullámtartomány, tehát a H pigment érzékenysége felé. Ezt deuteranomáliának nevezik, illetve a teljes egybeesést deuteranópiának.

A szem felépítése

Pro- tán és deután színes látás receptorok esetén egyaránt leromlik a megkülönböztetés a pirosak, illetve a zöldek között, azonban a protán zavarok esetében ez a hosszú hullámú fények észlelési küszöbének emelkedésével jár együtt, míg a deutánok épp a spektrum közepe tájára eső hullámhosszakat látják gyengébben. A színtévesztés harmadik csoportja úgy áll elő, hogy az R csapok érzékenysége csúszik fölfelé, a másik két csoporthoz közelebb.

Ezt tritán zavarnak hívjuk, s ez is öltheti a tritanomália, illetve — az Színes látás receptorok csapok hiánya esetén — a tritanópia formáját. A színtévesztés vizsgálata többféle módszerrel történhet. A legismertebbek ezek közül az úgynevezett pszeudo-izokromatikus táblák 4. Egy ilyen tesztet tartalmaz magyar kísérőszöveggel Velhagen és Broschmann színes látás receptorok.

E módszer lényege, hogy változó világosságú és színű pöttyök alkotnak egy figura-háttér egységet a figura rendszerint egy betű, számjegy vagy ezek színes látás receptorok. A pöttyök világosságeloszlása azonos a figurában és a háttérben, téri elrendeződésük pedig random. Így a figurát és a hátteret csak színes látás receptorok különíti el egymástól.

Az árnyalatkülönbség fennállhat a kék-sárga vagy pedig a zöld-piros dimenzió mentén.

színes látás receptorok

Tritán személyek ennek megfelelően a kék-sárga kontrasztú figurákat nem látják, míg protán és deután személyek a zöld-piros kontrasztot. A zöld-piros színtévesztő csoporton belül a szürkés háttéren pirosas pöttyökből álló ábra inkább a protánoknak jelent problémát. A deutánokat ez kevésbé zavarja, mivel utóbbiak a vöröses árnyalatot a szürkétől jobban el tudják színes látás receptorok hiszen vörösérzékenységük jobban megtartott.

színes látás receptorok

Ugyanakkor a halványzöld háttéren rózsaszín pöttyökből álló ábrákat a deutánok látják gyengébben, s a protánok valamivel jobban, mivel ez esetben a protánok inkább képesek a háttér zöldes színe alapján felismerni a figurát, míg a deutánok számára ez a kritikus színtartomány enyhe piros-zöld kontrasztahol a leginkább leromlott a színmegkülönböztető képességük.

Egy színlátást vizsgáló teszttábla pszeudo-izokromatikus táblaahogy a normál színlátók látják aés ahogy egy zöld-piros színtévesztõ látja b A színtévesztés pontos diagnózisát azonban több módszer együttes alkalmazására lehet csak alapozni. Több más teszt mellett erre a célra az anomaloszkóp elnevezésű műszert használják.

A színlátás zavarai

Ennek használatakor a személy vörös, illetve zöld primer fényekből kever ki egy sárga tesztfényt. Az egyezési színes látás receptorok tulajdonságaiból elhelyezkedés, szélesség, a sárga tesztfény intenzitása egyezéskor lehet következtetni a színtétesztés típusára.

A színtévesztéssel szemben a tetrakromázia az átlagosnál kismértékben jobb színlátást eredményez, noha a kétféle állapot genetikai eredete színes látás receptorok.

színes látás receptorok

Az H és K csapok génje egyaránt nemhez kötötten öröklődik, tehát az X-kromoszómán találhatók. Az R csapok ezzel szemben autoszomálisan öröklődnek. Ezért nőknél, ahol két X-kromoszóma van, ritkább a színtévesztés, mint férfiaknál, ahol csak egy. Ha ugyanis az egyik Színes látás receptorok a normálistól eltérő érzékenységű H vagy K csappigmentet kódol, a másik viszont a megfelelőt, akkor még mindig előállhat — és legtöbbször elő is áll — a megfelelő színdiszkriminációs képesség.

Férfiaknál viszont, ha az egyetlen H vagy K gén nem az optimális érzékenységet kódolja, már biztosan megjelenik a színtévesztés.

  1. A színek, a színes látás megértéséhez meg kell ismerkednünk a színes látás folyamatával, és az emberi szemmel, amely az aggyal együttműködve a színes látást biztosítja számunkra.
  2. Látás a nyaki
  3. Gyakorlatok rövidlátó emberek látásának javítására
  4. 4. fejezet - Színtan
  5. Kiegészítések Az érzékleti modalitások Az érzékelésnek több fajtáját különböztetjük meg.
  6. A csapok a látható fénytartomány bizonyos szeleteire érzékenyek, viszont csak a beérkező fény mennyiségéről adnak információt az idegrendszernek, a beérkező fény hullámhosszáról nem.
  7. Diagnózis[ szerkesztés ] Az Ishihara színteszt működésének bemutatása fekete és ferér színekkel Példa kép az Ishihara színtesztből.
  8. Általában a kék színre érzékeny receptorok maradnak meg.

Általánosságban, ha egy nő heterozigóta mondjuk a H csappigment génjére, akkor a retinafejlődés embrionális anyaméhen belüli szakaszában legtöbbször az egyik génváltozat allél kifejeződése gátlódik, és tri- kromát színlátás alakul ki. Időnként azonban előfordul, hogy a gátlódás mozaikszerű: a retina egyes foltjain a normál, másokon pedig egy kissé eltérő érzékenységű pigmentvariáns jelenik meg, s így a retina egészében már négyféle csappigment található 4.

A négyféle csappigment megléte mellett kérdés az is, hogy vajon látórendszerünk képes-e mind a négy csaposztály válaszait megkülönböztetni egymástól. Ha ugyanis nem, akkor sok előny nem származik a megkettőződött csappigmentből. Egyes vizsgálatok eredményei alapján Jordan-MollonNagy et al.

színes látás receptorok

Rejtett tetrakromázia esetén, bár jelen van a négyféle csaposztály, a látórendszer a két leghasonlóbbat nem különbözteti meg. Ez az eset, úgy tűnik, mégiscsak felismerhető, méghozzá az alapján, hogy a színingerek szuperpozíciója nem áll fenn ilyen személyeknél Nagy et al.

Navigációs menü

Allen Nagy és munkatársai zöld-piros színtévesztő férfiak anyáit vizsgálták ők biztosan hete- rozigóták vagy a H, vagy a K génre. A személyeknek egy sárga tesztfény és egy zöld-piros primerkeverék között kellett egyezést színes látás receptorok. Ezután mindkét oldalhoz hozzákevertek egy háttérfényt kéket vagy pirosat — mindkét oldalhoz ugyanaztés ekkor kellett megismételniük az egyezés beállítását. Az additivitás szuperpozíció fennállásakor a háttér nem változtathatja meg a keverési arányokat.

Valamennyi férfi színes látás receptorok személy és ből 17 nő ilyen eredményt adott.

Lehet, hogy érdekel