Látomás 9 sor

9. – Látomás a négy harci kocsiról. – Zak 6,1-8

Eszkatológiai alapfogalmak 9. Ezek a hegyek érchegyek voltak. Ezt mondta: Menjetek, járjátok be a földet! Be is járták a látomás 9 sor. Ez az utolsó a 8 látomás közül, amelyet a próféta azon az éjszakán látott: A négy harci kocsiról szóló látomás.

látomás 9 sor

Habár ez a látomás az Ószövetségben található, napjaink embere számára is sok mondanivalója van. A zsidó-keresztény vallás minden más vallást felülmúl, mert Isten kegyelmét nyilatkoztatja ki. Aki ismer néhányat a többi vallás közül, az egyet tud érteni ezzel. A Bibliában egy olyan Istent ismerhetünk meg, aki törődik az emberrel, és akinek a jóindulatát nem lehet megvásárolni tettek és cselekedetek árán. Látomás 9 sor ezelőtt Ézsaiást tanulmányoztuk egy prédikációsorozatban.

  • Látásteszt Juzsno-Szahalinszk
  • Látás csak az oldalakon

Az Ézs ban csodálatos leírást találunk az Isten és a pogányok bálványai közt fennálló különbségről. Isten a próféták által arra irányítja az izraeliták figyelmét, akik a bálványimádó babiloniak befolyása látomás 9 sor álltak, hogy vegyék észre a különbséget közte és a pogányok istenei között. Beszél a pogányok isteneiről, akiket az embereknek kell hordozniuk.

Szemünk elé képzelhetjük ezeket a díszes és nehéz bálványszobrokat, amelyeket sok munkával, aranydíszítéssel készítettek.

Egy gondolat bánt engemet – Wikipédia

Látjuk a férfiakat, akik látomás 9 sor vállukon viszik ezt az istent, mint ahogy a bútorszállító munkások cipekednek költözködés során. A szobrot a templomba viszik és felállítják. Ez a szobor nem tud beszélni, nem hallja, ha szívességet kérnek tőle, hiszen élettelen.

Csak teher. Ilyen a pogányok istene. Ez jellemzi Izrael Istenét.

látomás 9 sor

Azt mondja: Ézs 46,3  3 Hallgass rám, Jákób háza, és Izráel házának egész maradéka, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek: 4 Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak!

Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Ezután leírást ad a pogányok isteneiről, akiket az embereknek kell vinniük. Manapság nem ugyanezekkel a problémákkal szembesülünk?

Nem nekünk kell-e viselnünk az istenek terhét, a kötelezettségek hagyományát, amely arra vonatkozik, hogy ezt vagy azt kell tennünk, hogy elnyerjük Isten tetszését?

látomás 9 sor

A kereszténység gyakran csak egy sor kötelességből és szabályból áll, látomás 9 sor teherré válik. Minden, amit az ember a legtágabb értelemben kereszténységnek nevez, ahol a Jézus Krisztusba vetett hit életereje hiányzik, az nem más, mint vallásos ballaszt, teher, amit az ember hordoz.

Mind az Ószövetség, mind pedig az Újszövetség olyan Istent mutat be, aki az ő népét hordozza.

A zsidó-kereszténység és a világ többi vallása közötti különbség annak az Istennek a kinyilatkoztatása, aki a kegyelem alapján szolgál. Ez semelyik más vallásban sem lelhető fel, ezért egyedülálló. Hát nem jelent ez vigasztalást minden olyan ember számára, aki ebben az Istenben hisz? Van még valami, ami a kereszténységet megkülönbözteti minden más vallástól.

A kereszténységnek van kinyilatkoztatása az ítéletről.

látomás 9 sor

A keresztény gyülekezetekben sokat hallani Isten kegyelméről, de az ítéletről keveset. Pedig az Ó-és az Újszövetség is sokat beszél Istenről, aki ítél.

Az Ószövetség és az Újszövetség beszámol a kegyelmes Istenről, de az ítéletről is. Sok hitvallás erről tanúskodik. Legalább 7 ítéletről beszél a Biblia: vannak személyre vonatkozó és nemzetekre vonatkozó ítéletek. Mindegyik ítélet érint mindannyiunkat; van, amelyik közvetlenül, míg mások közvetetten. Mindenesetre tudnunk kell arról, hogy Istennél megvan a rendje az ítéletnek.

Az ítéletek közül van egy, ami a nemzetekre ill. Az egyik nagy, nemzetek fölötti ítélet majd a nagy a központi látásvesztés okai idején, közvetlenül a második advent előtt fog végbe menni.

látomás 9 sor

Természetesen minden látomás 9 sor meg kell állnia egyszer a nagy fehér trón előtt, a hívők kivételével. Ma nem fogunk minden egyes ítélettel foglalkozni. Csak azt fogjuk megvizsgálni, amit Zakariás akar üzenni a látomás 9 sor fölötti ítéletről, ami a nagy nyomorúság idején következik be.

Tartalomjegyzék

Azokról a nemzetekről van szó, amelyek hátat fordítottak Istennek. Ezt az ítéletet nem kerülhetjük el, alá kell vetnünk magunkat. Emberi ítélet elől meg lehet szökni Dél-Amerikába, de Isten ítélete elől nincs menekvés. Fel kell készülnünk az ítéletre, de nem csupán elvi szempontból. Az ítélet során nem hétköznapi eseményekről, hanem az Istenhez fűződő viszonyunkról van szó. Zakariás próféciája szól azokról szemölcsök és látás múltbéli ítéletekről, amelyek a nemzetek felett mondattak ki, de arra az ítéletre is vonatkozik, ami még előttünk áll, amely a mi Urunk második eljövetele előtt fog lezajlani, amikor majd felállítja a királyságát.

Már átéltünk néhány történelmi ítéletet, és akik annyi idősek, mint én, emlékeznek a 2. Nemzetek emelkednek fel, míg mások elpusztulnak.

Isten megítélte Németországot, a cári Oroszországot, és a kommunista szovjet birodalmat. Nagy-Britannia már csak egy sziget, nem birodalom. Leáldozik az USA csillaga, és olyan nemzetek emelkednek majd fel, mint Kína? Erről csak feltételezéseink lehetnek. Gyakran azokat a nemzeteket éri ítélet, amelyeknek olyan vezetőjük van, aki Istennek látomás 9 sor magát. Isten szemében úgy tűnik, a gőg súlyosabb bűn, mint a test bűnei. Ha lázadunk Isten ellen, az rosszabb, mint egy látomás 9 sor 9 sor, testi jellegű hibás lépés.

A bűn az bűn, ám Isten szemében vannak különbségek. Ez érvényes az egyházra, a gyülekezetre is. A képmutatás és a büszkeség a legnagyobb bűn Krisztus gyülekezetében. Fontos, hogy szem előtt tartsuk a nemzetek fölötti ítéletet.

Jelenések Könyve kommentár

Nemzetek emelkednek fel, és nemzetek tűnnek le a történelem porondjáról! A látomás, amit Zakariás átélt, éjszaka történt, mint az előzők is. Azt olvastuk: 1 Ismét föltekintettem, és láttam, … Dr.

Johnson egy kollégára utal, aki azt látomás 9 sor, hogy ezeknek az igék mind egy spirituális elvet tartalmaznak. Én nem hiszem, hogy ez van a szövegben, de az ötlet maga nem rossz. Ismét föltekintettem, és láttam, íme….

9. – Látomás a négy harci kocsiról. – Zak 6, – zmablak.hu

Zakariás számára mindegyik látomás nagy jelentőséggel bírt. Négy kocsit látott, amely két hegy közül jött elő. Mély benyomást tett rá, hogy ezek nem szokványos hegyek voltak. Nem szép, zöld, növényzettel borított hegyek voltak, mint a mi hegyeink. Ezek érchegyek voltak.

Feltételezem, hogy azok, akik ismerik a Bibliát, tudni fogják, hogy ezek harci kocsik voltak. Úgy vélem, a próféta itt háborúra vagy harci cselekményekre gondolt. Hiszen a próféta Jeruzsálemben volt, a két hegy pedig talán a Sion hegye és az Olajfák hegye.

A két hegy közötti völgy Jósafát völgye. Ha látomás 9 sor Jóel könyvét, akkor megtudjuk, hogy ebben a völgyben a jövő egyik nagy csatája fog zajlani. Ott Isten ítélkezni fog a népek felett.

látomás 9 sor

Ez aláhúzza azt a tényt, hogy egy nagy csata előtt állunk, amely Jeruzsálem előtt fog lezajlani, és magáért Jeruzsálemért. Látomás 9 sor részleteket a Amikor tehát ércről rézről, bronzról van szóakkor az értelmezés viszonylag egyszerű.

Háttérolvasmányok

A Szövetség sátrában látomás 9 sor. Itt vágták le az áldozati állatokat. Ez tehát az áldozat helye volt. Vagy gondoljunk Izrael sivatagi vándorlására. Isten büntetésként mérges kígyókat küldött rájuk az engedetlenségük miatt, de egyúttal a megmenekülést is megadta nekik.

Ez volt a rézkígyó vagy érckígyó. Ha valakit megmart az egyik mérges kígyó, és az illető feltekintett a rézkígyóra, akkor meggyógyult. Sok száz évvel később, amikor az Úr Jézus Nikodémussal beszélt, ezt mondta neki: 14 És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, 15 hogy aki hisz, annak örök élete látomás 9 sor őbenne. Jn 3, Az Ószövetség fizikai síkon szemlélteti a spirituális oldalt az Újszövetségben, Jézus életében.

Amikor Zakariás látomás 9 sor a négy harci kocsit előjönni az érchegyek közül, akkor tudja, hogy arról van szó, hogy az ítélet során harc zajlik. A látomás az ítélettel kapcsolatos, ami pedig pusztulással és katasztrófával jár.

Zakariás a továbbiakban a harci kocsikat jellemzi.

  • Irina Shayk látomása
  • A látássérültek látásélessége

Az egyik kocsit vörös lovak húznak. A Jelenések 6-ban ugyanezek a szavak fordulnak elő.

Navigációs menü

Egy lovas vörös lovon jött elő, egy másik fehér lovon, egy harmadik fekete lovon, a negyedik pedig fakó lovon ült. Az első kocsiba vörös lovak voltak fogva, a második kocsiba fekete lovak, 3 a harmadik kocsiba fehér lovak, a negyedik kocsiba pedig erős, tarka lovak. Tulajdonképpen mindegyik színnek ugyanaz a jelentése: ítélet — különböző formákban.

A fekete az éhínségről szól, a vörös a vérontásról, a fehér az érintettek idegen hatalom általi legyőzéséről, végül pedig jönnek fakó lovak. Mit jelenthet ez? A szó szótári jelentése: ősz, ősz hajú ember De ezek erős lovak voltak.

Ez a lecke az első látomásnak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tanában betöltött központi szerepére összpontosít, valamint arra, hogy milyen részt vállalt ebben a látomásban a Szabadító. Ez a lecke azt is kihangsúlyozza, hogy az első látomás tanulmányozása megerősíti az Atyaistenbe és a Jézus Krisztusba vetett hitünket.

Zakariás izgatott lett. Mi is azok lennénk, ha ilyen látomásban lenne részünk. Sok kérdést tett fel.

Ez látomás 9 sor elv. Ha valamiről fogalmunk sincs, akkor kérdeznünk kell. Megkérdezi tehát az angyalt: Mire valók ezek, uram? Milyen jó, ha kéznél van egy angyal, aki mindent meg tud magyarázni. Mit válaszol az angyal Zakariás kérdésére? Az angyal így felelt nekem: Ezek látomás 9 sor indulnak a négy égtáj felé, miután ott álltak az egész föld Ura előtt. Károli fordítása szerint: Látomás 9 sor az égnek látomás 9 sor szele, jőnek az egész föld Ura mellett való szolgálatukból.

Ez nem az elsőbibliai igehely, ahol az ég szelei előfordulnak. Akik ismerik Dániel könyvét, tudják, hogy a 7. Dániel látja az ég négy szelét, amint a Földközi tenger vidéke ellen támadnak, a tengerből pedig négy vadállat emelkedik ki. A négy hatalmas vadállat a történelmi babiloni, méd-perzsa, görög és római birodalom. Ír az oroszlánról, Babilonról. A méd-perzsa birodalom, a medve, amelynek három borda volt a szájában.

Lehet, hogy érdekel